This printed article is located at https://investor-th.bjc.co.th/president_message.html

Message from the President


นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพาณิชยกรรมการผลิตสินค้า และการให้บริการด้วยความเชื่อมั่นในหลักการค้าเสรีและธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้งยังทำธุรกิจอย่างครบวงจรในภูมิภาคเพื่อนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพไปสู่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ทำให้ปัจจุบัน บีเจซี ได้เป็นหนึ่งในบริษัทฯ ชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศในตลอดระยะเวลา139 ปี ที่ผ่านมาและยังคงความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคในการดำเนินธุรกิจโดยสร้างเครือข่ายการผลิต การกระจายสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงเครือข่ายให้สัมพันธ์กัน

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดําเนินการบริหารเชิงรุกโดยปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และพัฒนากระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความร่วมมือของผู้ถือหุ้น คณะผู้บริหารและพนักงาน ทำให้บริษัทฯ สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเพรียงและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาโดยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้าใช้บริการว่าบริษัทฯ มีการดูแลด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดและได้มาตรฐาน รวมถึงขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าทุกแพลตฟอร์มเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกไลฟ์สไตล์

นอกจากนี้ ในด้านของธุรกิจและผลประกอบการ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากการที่บริษัทฯ ได้วางรากฐาน ทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจไว้เป็นอย่างดีในหลายมิติ และดำเนินธุรกิจหลักที่หลากหลาย ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงมีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง

ในด้านหลักการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว พร้อมคำนึงถึงการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมั่นคงในทุกกระบวนการทำงาน โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บีเจซี ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืน อาทิ Dow Jones Sustainability Indices (Silver Class), FTSE4Good, THSI Thailand Sustainability Investment และ ESG100 เป็นต้น และตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และการใช้ผลิตภัณฑ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพิ่มแหล่งกักเก็บและดูดซับคาร์บอน เพราะบริษัทฯ เชื่อในบทบาทและหน้าที่ขององค์กร ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมให้ยั่งยืนต่อไป

บีเจซี เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากลึกอย่างแข็งแรงที่ดำรงคงอยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน แผ่กิ่งก้านสาขาอันอุดมสมบูรณ์และให้ร่มเงาไปยังทุกภาคส่วน ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยมและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าใส่ใจชุมชน สิ่งแวดล้อม และตอบแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเสมอมา ผมในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าและพนักงานทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบีเจซีด้วยดีเสมอมา เราพร้อมที่จะเดินหน้าก้าวเข้าสู่ปีที่ 140 อย่างมั่นคงเพื่อนำพากลุ่มบีเจซีไปสู่ตลาดโลก และมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ทุกท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นองค์กรที่ดีแก่ประเทศชาติต่อไป


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2022. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.