RSS Feed  Email This Print This 


วันที่ หัวข้อข่าว
26 กรกฎาคม 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA5 BJC-WA6 BJC-WA7 (F53-5)
22 มิถุนายน 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA5 BJC-WA6 BJC-WA7 (F53-5)
31 พฤษภาคม 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA5 BJC-WA6 BJC-WA7 (F53-5)
10 พฤษภาคม 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
10 พฤษภาคม 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พฤษภาคม 2565 งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
05 พฤษภาคม 2565 แจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์
05 พฤษภาคม 2565 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
21 เมษายน 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA5 BJC-WA6 BJC-WA7 (F53-5)
21 เมษายน 2565 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
07 เมษายน 2565 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์บริษัท
31 มีนาคม 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA5 BJC-WA6 BJC-WA7 (F53-5)
23 กุมภาพันธ์ 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA5 BJC-WA6 BJC-WA7 (F53-5)
23 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอคำถาม เสนอชื่อกรรมการ และเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
23 กุมภาพันธ์ 2565 การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
23 กุมภาพันธ์ 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
23 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23 กุมภาพันธ์ 2565 งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
27 มกราคม 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA5 BJC-WA6 BJC-WA7 (F53-5)
27 มกราคม 2565 วันหยุดประจำปี 2565