RSS Feed  Email This Print This 


วันที่ หัวข้อข่าว
23 ธันวาคม 2563 วันหยุดประจำปี 2564
23 ธันวาคม 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 BJC-WA6 BJC-WA7 (F53-5)
25 พฤศจิกายน 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 BJC-WA6 BJC-WA7 (F53-5)
12 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อกรรมการ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
12 พฤศจิกายน 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
12 พฤศจิกายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
09 พฤศจิกายน 2563 การยื่นแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2)
30 ตุลาคม 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
08 ตุลาคม 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 BJC-WA6 BJC-WA7 (F53-5)
30 กันยายน 2563 การยื่นแบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-6-ข)
24 กันยายน 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 25 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563 การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
11 กันยายน 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
01 กันยายน 2563 กำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ
27 สิงหาคม 2563 การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 สิงหาคม 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 24 สิงหาคม 2563
13 สิงหาคม 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2563
13 สิงหาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 สิงหาคม 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
30 กรกฎาคม 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
22 กรกฎาคม 2563 แจ้งการปรับราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
22 กรกฎาคม 2563 กำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ
22 กรกฎาคม 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22 กรกฎาคม 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์
16 กรกฎาคม 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
09 กรกฎาคม 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
08 กรกฎาคม 2563 ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และข้อปฏิบัติในการซักถามคำถามในห้อง
02 กรกฎาคม 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
19 มิถุนายน 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์
18 มิถุนายน 2563 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์บริษัท
29 พฤษภาคม 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 1 มิถุนายน 2563
14 พฤษภาคม 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
14 พฤษภาคม 2563 การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
14 พฤษภาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14 พฤษภาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14 พฤษภาคม 2563 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
29 เมษายน 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
25 มีนาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
25 มีนาคม 2563 แจ้งมติคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
25 มีนาคม 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
02 มีนาคม 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 3 มีนาคม 2563
27 กุมภาพันธ์ 2563 การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 การจ่ายเงินปันผล และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (BJC - WA 2018 ครั้งที่ 3)
27 กุมภาพันธ์ 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
27 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
27 กุมภาพันธ์ 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
13 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
29 มกราคม 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)