RSS Feed  Email This Print This 


วันที่ หัวข้อข่าว
22 ธันวาคม 2554 กำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ
14 พฤศจิกายน 2554 ขอเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อกรรมการ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
14 พฤศจิกายน 2554 รายการที่เกี่ยวโยงกัน (โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพิ่มเติม)
14 พฤศจิกายน 2554 คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับผลประกอบการงวดไตรมาสที่ 3/2554
14 พฤศจิกายน 2554 ชี้แจงสาเหตุที่ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
14 พฤศจิกายน 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พฤศจิกายน 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
25 ตุลาคม 2554 แจ้งกำหนดวันหยุดประจำปี 2555
11 ตุลาคม 2554 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 ตุลาคม 2554
04 ตุลาคม 2554 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2554
22 กันยายน 2554 แจ้งสารสนเทศ เรื่อง การจัดตั้ง บีเจไอเอ็มเค คัมปะนี ลิมิเต็ด
07 กันยายน 2554 การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท (Free Float)
16 สิงหาคม 2554 คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับผลประกอบการงวดหกเดือนปี 2554 และไตรมาสที่ 2/2554
15 สิงหาคม 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
15 สิงหาคม 2554 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F 24-1)
15 สิงหาคม 2554 แจ้งสารสนเทศการจัดตั้งบริษัทย่อย และการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
15 สิงหาคม 2554 แจ้งจ่ายปันผลระหว่างกาล
15 สิงหาคม 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
15 สิงหาคม 2554 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2554
21 กรกฎาคม 2554 แจ้งเพิ่มเติมการได้มาซึ่งบริษัทย่อย (เอเซียบุ๊คส)
19 กรกฎาคม 2554 การได้มาซึ่งบริษัทย่อย และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย
12 พฤษภาคม 2554 คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2554
12 พฤษภาคม 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
12 พฤษภาคม 2554 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554
12 พฤษภาคม 2554 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 เมษายน 2554 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
28 มีนาคม 2554 การเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 กุมภาพันธ์ 2554 การอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้
25 กุมภาพันธ์ 2554 ชี้แจงผลการดำเนินงาน
25 กุมภาพันธ์ 2554 รายการที่เกี่ยวโยงกัน เรื่อง ให้สัตยาบันความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยเพื่อให้ลงทุนในโครงการ
25 กุมภาพันธ์ 2554 การจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 และการออกและเสนอขายหุ้นกู้
24 กุมภาพันธ์ 2554 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
24 กุมภาพันธ์ 2554 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
24 กุมภาพันธ์ 2554 งบการเงินรายปี 2553
14 กุมภาพันธ์ 2554 กำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ