RSS Feed  Email This Print This 


วันที่ หัวข้อข่าว
14 ธันวาคม 2553 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2553
09 ธันวาคม 2553 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2553
23 พฤศจิกายน 2553 การลงนามร่วมในบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด กับ บอล คอร์เปอร์เรชัน (บอล)
11 พฤศจิกายน 2553 รายการที่เกี่ยวโยงกัน (โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพิ่มเติม)
11 พฤศจิกายน 2553 ขอเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อกรรมการ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
11 พฤศจิกายน 2553 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
11 พฤศจิกายน 2553 ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
11 พฤศจิกายน 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พฤศจิกายน 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
08 พฤศจิกายน 2553 แจ้งกำหนดวันหยุดประจำปี 2554
26 ตุลาคม 2553 ชี้แจงเรื่องความคืบหน้าในการประมูลซื้อกิจการห้างคาร์ฟูร์
15 กันยายน 2553 บริษัทชี้แจงข่าวกรณีบริษัทยื่นประมูลซื้อกิจการห้างคาร์ฟูร์
01 กันยายน 2553 แจ้งการร่วมทุนกับพันธมิตรของบีเจซี
11 สิงหาคม 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2010
11 สิงหาคม 2553 คำอธิบายและบทวิเคราะห์ผลประกอบ Q 2/2553
11 สิงหาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนซื้อหุ้นของไทย มาลายา กล๊าส
11 สิงหาคม 2553 แจ้งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2553
11 สิงหาคม 2553 ชี้แจงสาเหตุที่ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
11 สิงหาคม 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 2 (F45-3)
29 กรกฎาคม 2553 แจ้งข้อมูลการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท ไทย มาลายากลาส จำกัด
22 กรกฎาคม 2553 ชี้แจงข่าวกรณีบริษัทสนใจจะยื่นประมูลซื้อกิจการห้างคาร์ฟูร์
22 กรกฎาคม 2553 ชี้แจงข่าวกรณีบริษัทสนใจจะยื่นประมูลซื้อกิจการห้างคาร์ฟูร์
19 กรกฎาคม 2553 กำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ
19 กรกฎาคม 2553 ความคืบหน้าการซื้อหุ้นมาลายากล๊าส โปรดักส์ เอสดีเอ็น บีเอชดี
15 กรกฎาคม 2553 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2553
08 กรกฎาคม 2553 ชี้แจงข่าวลือกรณีบริษัทสนใจจะยื่นประมูลซื้อกิจการคาร์ฟูร์
24 พฤษภาคม 2553 การตรวจสอบผลการนับคะแนนที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2553
17 พฤษภาคม 2553 แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการทำสัญญาซื้อขายหุ้น
17 พฤษภาคม 2553 กำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ
14 พฤษภาคม 2553 รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท BJC
14 พฤษภาคม 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
13 พฤษภาคม 2553 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2010
30 เมษายน 2553 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
02 เมษายน 2553 แจ้งสารสนเทศเรื่องการจัดตั้ง บีเจซี กล๊าส เวียดนาม ลิมิเต็ด
31 มีนาคม 2553 แจ้งเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารการประชุม AGM บนเว็บไซต์บริษัท
23 กุมภาพันธ์ 2553 แจ้งจ่ายปันผล วาระการประชุมAGM และ Record Date
23 กุมภาพันธ์ 2553 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
23 กุมภาพันธ์ 2553 คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ไตรมาสที่ 4/2552 ปี 2552
23 กุมภาพันธ์ 2553 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)
23 กุมภาพันธ์ 2553 งบการเงินรายปี 2009