RSS Feed  Email This Print This 


วันที่ หัวข้อข่าว
01 ธันวาคม 2552 ชี้แจงข้อเท็จจริงในการให้ข่าวของผู้บริหารของบริษัท
20 พฤศจิกายน 2552 แจ้งวันหยุดประจำปี 2553
13 พฤศจิกายน 2552 แจ้งโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
13 พฤศจิกายน 2552 แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเข้าดำรงตำแหน่งอีก 1 วาระ
13 พฤศจิกายน 2552 MD & A สำหรับผลประกอบการ Q3/2552
13 พฤศจิกายน 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พฤศจิกายน 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2009
12 พฤศจิกายน 2552 แจ้งการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
13 สิงหาคม 2552 คำอธิบายและบทวิเคราะห์ฝ่ายบริหาร สำหรับผลประกอบการ Q2
13 สิงหาคม 2552 ชี้แจงสาเหุตุผลการดำเนินงานลดลงกว่าปีก่อนร้อยละ 20
13 สิงหาคม 2552 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ของ BJC
13 สิงหาคม 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่2(F45-3)
13 สิงหาคม 2552 แจ้งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2552
13 สิงหาคม 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2009
29 มิถุนายน 2552 กำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ
03 มิถุนายน 2552 แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
21 พฤษภาคม 2552 แก้ไขข้อมูลใน MD & A ไตรมาส 1 ปี 2552
14 พฤษภาคม 2552 คำอธิบายและบทวิเคราะห์ฝ่ายบริหาร ผลประกอบการ Q1 09
14 พฤษภาคม 2552 ชี้แจงผลการดำเนินงานลดลงจากปีก่อนกว่าร้อยละ 20
14 พฤษภาคม 2552 นำส่งงบการเงินและผลการดำเนินงาน 1Q 09
14 พฤษภาคม 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่1(F45-3)
14 พฤษภาคม 2552 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2009
12 พฤษภาคม 2552 แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุม AGM 1/2552 บนเว็บไซต์บริษัท
30 เมษายน 2552 แจ้งเพิ่มเติมวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์รับเงินปันผล
29 เมษายน 2552 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
07 เมษายน 2552 เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
30 มีนาคม 2552 แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม การลงทุนในบจ. ที.ซ๊.ซี เทคโนโลยี
26 มีนาคม 2552 เอกสารแนบหนังสือแจ้งหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 23 และ 24
26 มีนาคม 2552 แก้ไขตัวเลขในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปี (31 ธ.ค. 2551)
26 มีนาคม 2552 สารสนเทศการลงทุนซื้อหุ้นสามัญใน บจ. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี
26 มีนาคม 2552 เพิ่มวาระการประชุม AGM ครั้งที่ 1/2552
26 มีนาคม 2552 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
27 กุมภาพันธ์ 2552 คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร
27 กุมภาพันธ์ 2552 แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุม AGM
26 กุมภาพันธ์ 2552 งบการเงินรายปี 2008
26 กุมภาพันธ์ 2552 รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
26 กุมภาพันธ์ 2552 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยประจำปี(F45-3)