RSS Feed  Email This Print This 


วันที่ หัวข้อข่าว
19 ธันวาคม 2550 กรรมการและกรรมการตรวจสอบลาออก
04 ธันวาคม 2550 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของหลักทรัพย์ "BJC"
03 ธันวาคม 2550 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์
29 พฤศจิกายน 2550 กำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ
29 พฤศจิกายน 2550 วันหยุดประจำปี 2551
27 พฤศจิกายน 2550 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550
27 พฤศจิกายน 2550 แจ้งกรรมการลาออก และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
16 พฤศจิกายน 2550 แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
16 พฤศจิกายน 2550 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
15 พฤศจิกายน 2550 สารสนเทศการจัดตั้งบริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
15 พฤศจิกายน 2550 แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่
15 พฤศจิกายน 2550 รายงานการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
15 พฤศจิกายน 2550 แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือสารสนเทศการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
14 พฤศจิกายน 2550 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2007
14 พฤศจิกายน 2550 ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าลงทุนใน TBC
14 พฤศจิกายน 2550 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่3(F45-3)
14 พฤศจิกายน 2550 รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
12 พฤศจิกายน 2550 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบการได้มาซึ่งหุ้นของ TBC