This printed article is located at https://investor-th.bjc.co.th/chairman_message.html

Message from the Chairman


นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ผนึกกำลังกลับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง จากการสร้างมาตรการใหม่เพื่อเรียนรู้และปรับตัวให้สอดรับกับวิถีชีวิตใหม่ โดยมาจากความร่วมมือของคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในทุกภาคส่วน ผ่านการวางแผนบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าเพื่อความมั่นคงในระยะยาวสืบไป

ในปี 2564 ถือเป็นอีกปีที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะคลี่คลายลง และผลการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจทยอยกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
สายพันธุ์โอมิครอนที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2564 ยังคงก่อให้เกิดความกังวลต่อการใช้จ่ายของประชาชนและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จำนวน 150,139 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.8 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 3,585 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.4 จากปี 2563

ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียน ปัจจุบันธุรกิจของ บริษัท เบอร์ลี่
ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี มีการดำเนินงานในประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV หรือในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และกัมพูชา รวมถึงมีศูนย์กระจายสินค้าและระบบโลจิสติกส์ที่ครบครันครอบคลุมทั่วภูมิภาค อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชาและลาว ครอบคลุมธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กลุ่มบีเจซียังคงเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่เวทีการค้าระดับโลกในอนาคต

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท บีเจซี ทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วที่ได้เดินหน้าลงทุนและขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การขยายตัวของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากการขยายสาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง 159 ร้านค้า ในปี 2564 ตั้งแต่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ไปจนถึง บิ๊กซี มินิ และร้านขายยาเพรียว, บิ๊กซี ฟู้ดเพลส 10 ร้านค้า ที่มีการเปลี่ยนแปลงมาจากบิ๊กซี มาร์เก็ต, บิ๊กซี ดีโป้ และร้านค้าเอ็มเอ็มฟู้ด เซอร์วิส ซึ่งเป็นแนวคิดร้านค้ารูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลา 139 ปี กลุ่มบีเจซี ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงด้านศาสนาและวัฒนธรรมมาโดยตลอด เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเหนือไปกว่าความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเคียงคู่สังคมไทย คือ ความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านมูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี และกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมของหน่วยงานต่างๆ ร่วมผสานพลังขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย มีความห่วงใยและใส่ใจทุกๆ คนในชุมชน ทั้งพนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค และชุมชนรอบข้าง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และทันต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจและการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน และเป้าหมายการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น เพื่อผลักดันให้การดำเนินธุรกิจมุ่งไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน (Growing Sustainably Together)

ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า หน่วยงานต่างๆ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของกลุ่มบริษัท บีเจซี เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ และทุ่มเทอย่างเต็มที่ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทางนโยบาย และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน และก้าวสู่ 140 ปี อย่างยั่งยืน


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2022. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.