This printed article is located at http://investor-th.bjc.co.th/president_message.html

Message from the President


นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพาณิชยกรรมการผลิตสินค้า และการให้บริการด้วยความเชื่อมั่นในหลักการค้าเสรีและธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ทั้งการผลิตสินค้า การตลาด การกระจาย การจัดจำหน่าย รวมถึงการบริหารร้านค้าปลีก เพื่อนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพไปสู่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลกในปี 2563 แม้จะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อรับมือและปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กลุ่มบีเจซีได้ปรับกลยุทธ์การดำเนินงานและการลงทุน อีกทั้งยังมุ่งมั่นสร้างการเติบโต ทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการใหม่ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจที่มีอยู่ในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วและกระป๋อง แม้จะได้รับผลกระทบจากมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การปิดร้านอาหาร แต่การที่บริษัทเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทำให้ปริมาณคำสั่งซื้อของลูกค้ารายใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นนัยสำคัญ ธุรกิจอุปโภคบริโภคมีการออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดและเสริมสร้างสุขอนามัย เช่น แอลกอฮอล์และเจลล้างมือ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของสินค้ากลุ่มดังกล่าว รวมถึงการขยายช่องทางการขายไปยังออนไลน์มากขึ้น ธุรกิจเวชภัณฑ์และเทคนิค แม้ได้รับผลกระทบจากจำนวนนักท่องเที่ยว การปิดห้างสรรพสินค้า รวมถึงข้อจำกัดด้านการเดินทาง แต่กลุ่มธุรกิจได้มุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาการติดเชื้อมากยิ่งขึ้น สำหรับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ได้มีการเพิ่มช่องทางการขายใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภค ทั้งบริการ Call for Shop, Line for Shop, Drive-Thru service อีกทั้งยังปรับปรุงและพัฒนาระบบร้านค้าออนไลน์ และสร้างความร่วมมือกับแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการให้ครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

บริษัทมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการแสวงหาโอกาส วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนารูปแบบช่องทางการขายให้มีความครอบคลุม รวมทั้งคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ การขยายธุรกิจทั้งจากธุรกิจเดิมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศที่บริษัทได้มีฐานการลงทุนและมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี ในด้านการบริหาร บริษัทมุ่งมั่นที่จะควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง การปรับกระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัวและเหมาะสมกับยุคดิจิตัลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัทยังมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่งคงและยั่งยืน และจากความมุ่งมั่นนี้เองส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล “Industry Mover” ในฐานะองค์กรยั่งยืนและจัดให้อยู่ใน Sustainability Yearbook ประจำปี 2564 จากการประเมินผลการดำเนินงานปี 2563 ของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) อีกทั้ง บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน “Thailand Sustainability Investment” (THSI) จากการประเมินความยั่งยืนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

บีเจซีเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากลึกอย่างแข็งแรงที่ดำรงคงอยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน แผ่กิ่งก้านสาขาอันอุดมสมบูรณ์และให้ร่มเงาไปยังทุกภาคส่วน ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยมและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า รับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และตอบแทนคืนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเสมอมา ผมในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าและพนักงานทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบีเจซีด้วยดีเสมอมา เราพร้อมที่จะเดินหน้าก้าวเข้าสู่ปีที่ 139 อย่างมั่นคง และพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อร่วมสร้างให้สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2022. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.