Email This Print This 

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2559 นับเป็นปีที่ 134 ที่บีเจซียังคงมุ่งมั่นในปณิธานการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทชั้นนำ ของคนไทย ที่มุ่งสร้างสรรค์ ผลิตสินค้า และการให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศไทย และเดินหน้าก้าวไกลสู่ระดับภูมิภาคอาเซียนด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร โดยการดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุม ซึ่งประกอบไปด้วยต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ บีเจซี มีเป้าหมายสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ ที่ดีในภูมิภาคอาเซียน เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันธุรกิจในระดับภูมิภาคให้เติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืน จุดมุ่งหมายของบีเจซีในระดับภูมิภาค คือ ผู้นำในการดำเนินธุรกิจ โดยสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ บีเจซี พร้อมจะเป็นผู้นำในการเชื่อมโยงเครือข่ายดังกล่าวรวมถึงการดูแล Supply Chain ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยง สัมพันธ์ซึ่งจะสามารถเกื้อหนุนกันได้อย่างดีในอนาคต

ในปี 2559 บีเจซีได้มีการขยายธุรกิจในส่วนของปลายน้ำ เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น รุกตลาดค้าปลีก โดยการเข้าซื้อธุรกิจค้าปลีก บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในประเทศไทย ก็เป็นอีกก้าวสำคัญที่ยิ่งใหญ่ของบีเจซี ได้บรรลุวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำ ในการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่ลูกค้า ทั้งในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นการตอบรับกับตลาดที่กำลังเติบโต เป็นการขยายธุรกิจ ปลายน้ำให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น บิ๊กซีถือเป็นห้างค้าปลีกที่มีบทบาทสำคัญต่อชุมชน นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่บิ๊กซีได้เข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว บีเจซี

นอกจากบีเจซีจะประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจภายในประเทศแล้ว ยังเดินหน้าดำเนินธุรกิจในส่วนภูมิภาคอาเซียน โดยมีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับอย่างมากในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันกลุ่มธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในด้านการค้าและการลงทุนต่างประเทศ บีเจซีจึงได้ดำเนินโครงการ “พี่จูงน้อง บีเจซี พา SME ไทย สู่ตลาดเวียดนาม” เพื่อเดินหน้าให้ความสำคัญกับการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐบาล โดยมีเป้าหมายหลักในการนำผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม ให้ได้มีโอกาสในการค้าการลงทุนในประเทศเวียดนาม ผ่านการจับคู่ทางธุรกิจระหว่าง SMEs ของไทยกับเวียดนาม กลุ่ม บีเจซี พร้อมผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทย ให้เชื่อมโยงกับ ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพของเวียดนาม เพื่อพัฒนาธรุกิจและเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศให้พัฒนาเดินหน้า เติบโตอย่างยั่งยืน

บีเจซี เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุยืนยาว 134 ปี มีความอุดมสมบูรณ์ มั่นคง แข็งแรง พร้อมที่จะเป็นร่มเงาให้การสนับสนุน แบ่งปัน และช่วยเหลือสังคมตลอดมา ด้วยระยะเวลากว่า 134 ปี ที่ผ่านมา ทำให้บีเจซีเรียนรู้และผ่านประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเติบโตจนเป็นต้นไม้ที่หยั่งรากลึกสร้างความแข็งแรง ที่สามารถแผ่กิ่งก้านสาขาอันอุดมสมบูรณ์ ที่หล่อเลี้ยงด้วยค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรที่ทรงคุณค่าและเป็นหลักปฏิบัติขององค์กรเพื่อการดำเนินธุรกิจและการตอบแทนคืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเสมอมา

ผมในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ และพนักงานทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท บีเจซี ด้วยดีเสมอมา และเราพร้อมที่จะเดินหน้าก้าวสู่ปีที่ 134 อย่างมั่นคง เพื่อนำพากลุ่มบริษัท บีเจซี ไปสู่ตลาดโลก และมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ทุกท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถบนพื้นฐานการดำ เนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและให้เป็นองค์กรที่ดีของประเทศชาติต่อไป