Email This Print This 

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพาณิชยกรรมการผลิตสินค้า และการให้บริการด้วยความเชื่อมั่นในหลักการค้าเสรีและธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ อีกทั้งยังทำธุรกิจอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำในภูมิภาคอาเซียน ทั้งการผลิตสินค้า การตลาด การกระจาย การจัดจำหน่าย รวมถึงการบริหารร้านค้าปลีก เพื่อนำสินค้าและบริการที่มีคุณภาพไปสู่ชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ทำให้ปัจจุบันบีเจซีได้เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศในตลอดระยะเวลา 136 ปีที่ผ่านมา และยังคงความเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคอาเซียนในการดำเนินธุรกิจโดยสร้างเครือข่ายการผลิต การกระจายสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพเชื่อมโยงเครือข่ายให้สัมพันธ์กัน

ในปี 2561 ด้วยความร่วมมือของผู้ถือหุ้น คณะผู้บริหารและพนักงาน ทำให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมาบริษัทได้ทำการเปิดเตาแก้วใหม่ ณ โรงงานไทยมาลายา กลาส จังหวัดสระบุรี เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแก้วในประเทศไทยโดยมีกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นวันละ 400 ตันต่อวัน ปัจจุบันกลุ่มบีเจซีเป็นผู้ผลิตแก้วที่มีกำลังการผลิตเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน

ในปี 2561 บีเจซี สร้างการเติบโตจากการขยายธุรกิจที่ต่อเนื่องและเสริมสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจในปัจจุบัน เช่น การเข้าซื้อหุ้นของ บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันภัย โดยการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจบีเจซีให้ขึ้นแท่นเป็น 1 ใน 3 ของผู้จัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนี้ยังเป็นอีกปีที่บิ๊กซีมีการพัฒนาในหลายๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การขยายบิ๊กซี ไฮเปอร์มาร์เก็ต 8 สาขา มินิ บิ๊กซี 168 สาขา ร้านขายยาเพรียว 5 สาขา รวมถึง บิ๊กซี ฟู้ดเพลส ซึ่งเป็นแนวคิดร้านค้ารูปแบบใหม่ โดยจะเน้นการขายอาหารสด อาหารพร้อมรับประทาน เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนสังคมเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2561 บิ๊กซี มีจำนวนสาขาครอบคลุมทั่วประเทศไทยกว่า 1,131 สาขา บริษัทยังได้ทำการเปิดศูนย์กระจายสินค้า Cross-dock แห่งใหม่ที่ธัญบุรี ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับศูนย์กระจายสินค้ามินิ บิ๊กซี และได้ย้ายการปฏิบัติงานทั้งหมดเข้ามาที่ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ ทั้งนี้บิ๊กซี ยังเป็นองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุดต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2559 – 2561 ในหมวดธุรกิจพาณิชย์ด้วยมูลค่าแบรนด์ 127,012 ล้านบาท จัดอันดับโดยคณะพานิชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดและจัดการข้อมูลชั้นนำระดับโลก เปิดตัวบริษัท Data Analytic Company ภายใต้ชื่อ บริษัท “C Smart Solution” โดยลงทุนนำเทคโนโลยีระบบการวิเคราะห์ฐานข้อมูลเชิงลึก และวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าบิ๊กซี เพื่อนำมาพัฒนา ปรับปรุง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด

บีเจซีเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากลึกอย่างแข็งแรงที่ดำรงคงอยู่คู่กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน แผ่กิ่งก้านสาขาอันอุดมสมบูรณ์และให้ร่มเงาไปยังทุกภาคส่วน ดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนองค์กรด้วยค่านิยมและวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าใส่ใจชุมชน สิ่งแวดล้อม และตอบแทนคืนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเสมอมา ผมในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ใคร่ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า นักลงทุน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าและพนักงานทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มบีเจซีด้วยดีเสมอมา เราพร้อมที่จะเดินหน้าก้าวเข้าสู่ปีที่ 137 อย่างมั่นคงเพื่อนำพากลุ่มบีเจซีไปสู่ตลาดโลก และมอบผลตอบแทนที่คุ้มค่าแก่ทุกท่านอย่างเต็มกำลังความสามารถบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นองค์กรที่ดีแก่ประเทศชาติต่อไป