RSS Feed  Email This Print This 


วันที่ หัวข้อข่าว
15 พฤษภาคม 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
11 พฤษภาคม 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
11 พฤษภาคม 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
11 พฤษภาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พฤษภาคม 2561 แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
10 พฤษภาคม 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
09 พฤษภาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA2 BJC-WA3 BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
26 เมษายน 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
26 เมษายน 2561 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
24 เมษายน 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 25 เมษายน 2561
09 เมษายน 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA2 BJC-WA3 BJC-WA4 (F53-5)
30 มีนาคม 2561 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์บริษัท
15 มีนาคม 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 16 มีนาคม 2561
09 มีนาคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA2 BJC-WA3 BJC-WA4 (F53-5)
28 กุมภาพันธ์ 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท: การจ่ายเงินปันผลประจำปี เปลี่ยนแปลงกรรมการ เพิ่มทุนทุนจดทะเบียนบริษัท กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)
28 กุมภาพันธ์ 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท: การจ่ายเงินปันผลประจำปี เปลี่ยนแปลงกรรมการ เพิ่มทุนทุนจดทะเบียนบริษัท กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แก้ไข)
27 กุมภาพันธ์ 2561 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท: การจ่ายเงินปันผลประจำปี เปลี่ยนแปลงกรรมการ เพิ่มทุนทุนจดทะเบียนบริษัท กำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
27 กุมภาพันธ์ 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
27 กุมภาพันธ์ 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
27 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21 กุมภาพันธ์ 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
12 กุมภาพันธ์ 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA2 BJC-WA3 BJC-WA4 (F53-5)
26 มกราคม 2561 รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอคำถาม เสนอชื่อกรรมการ และเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
11 มกราคม 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 12 มกราคม 2561
08 มกราคม 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA2 BJC-WA3 BJC-WA4 (F53-5)
05 มกราคม 2561 รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (F53-5)
05 มกราคม 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 4 มกราคม 2561