RSS Feed  Email This Print This 


วันที่ หัวข้อข่าว
08 พฤศจิกายน 2555 การลาออกและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
08 พฤศจิกายน 2555 ขอเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อกรรมการ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
08 พฤศจิกายน 2555 แจ้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน (โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพิ่มเติม)
08 พฤศจิกายน 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 พฤศจิกายน 2555 คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับผลประกอบการในไตรมาสที่ 3/2555
08 พฤศจิกายน 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
02 พฤศจิกายน 2555 วันหยุดประจำปี 2556
09 สิงหาคม 2555 การอนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น
09 สิงหาคม 2555 แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
09 สิงหาคม 2555 แจ้งจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 สิงหาคม 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 สิงหาคม 2555 คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับผลประกอบการงวดหกเดือนปี 2555 และไตรมาสที่ 2/2555
09 สิงหาคม 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
30 พฤษภาคม 2555 แบบรายงานผลการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant (F53-5)
10 พฤษภาคม 2555 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
10 พฤษภาคม 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พฤษภาคม 2555 คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 1/2555
09 พฤษภาคม 2555 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 เมษายน 2555 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
25 เมษายน 2555 การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
25 เมษายน 2555 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
24 เมษายน 2555 แจ้งการได้มาซึ่งทรัพย์สินและบริษัทย่อยใหม่ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
23 มีนาคม 2555 การเผยแพร่ข้อมูลและเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 บนเว็บไซต์ของบริษัท
16 มีนาคม 2555 กำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ
06 มีนาคม 2555 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (แก้ไขไฟล์ PDF)
06 มีนาคม 2555 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน และการกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไขรูปแบบสรุป)
06 มีนาคม 2555 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
06 มีนาคม 2555 การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (โครงการ BJC ESOP 2012) และการกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
24 กุมภาพันธ์ 2555 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
24 กุมภาพันธ์ 2555 คำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับผลประกอบการงวดไตรมาสที่ 4/2554 และประจำปี 2554
24 กุมภาพันธ์ 2555 งบการเงินรายปี 2554
23 กุมภาพันธ์ 2555 รายการที่เกี่ยวโยงกัน (โครงการปรับปรุงสารสนเทศเพิ่มเติม) (แก้ไขไฟล์แนบ)
23 กุมภาพันธ์ 2555 การแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
23 กุมภาพันธ์ 2555 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
23 กุมภาพันธ์ 2555 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล
23 กุมภาพันธ์ 2555 รายการที่เกี่ยวโยงกัน (โครงการปรับปรุงสารสนเทศเพิ่มเติม)
03 กุมภาพันธ์ 2555 แจ้งการพ้นจากตำแหน่งของประธานกรรมการตวจสอบ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน