RSS Feed  Email This Print This 
รายปี : 
ล่าสุดวันที่ หัวข้อข่าว
11 กันยายน 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
01 กันยายน 2563 กำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ
27 สิงหาคม 2563 การยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
21 สิงหาคม 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 24 สิงหาคม 2563
13 สิงหาคม 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2563
13 สิงหาคม 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 สิงหาคม 2563 งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
10 สิงหาคม 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
30 กรกฎาคม 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
22 กรกฎาคม 2563 แจ้งการปรับราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
22 กรกฎาคม 2563 กำหนดวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ
22 กรกฎาคม 2563 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22 กรกฎาคม 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์
16 กรกฎาคม 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
09 กรกฎาคม 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
08 กรกฎาคม 2563 ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และข้อปฏิบัติในการซักถามคำถามในห้อง
02 กรกฎาคม 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
19 มิถุนายน 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
19 มิถุนายน 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแผนการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์