RSS Feed  Email This Print This 
รายปี : 
ล่าสุดวันที่ หัวข้อข่าว
15 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
24 กันยายน 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 25 กันยายน 2562
10 กันยายน 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
29 สิงหาคม 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 30 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
14 สิงหาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 สิงหาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
14 สิงหาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
14 สิงหาคม 2562 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562
18 กรกฎาคม 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
11 กรกฎาคม 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA3 BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
24 มิถุนายน 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 25 มิถุนายน 2562
14 มิถุนายน 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA3 BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
22 พฤษภาคม 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 23 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พฤษภาคม 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
14 พฤษภาคม 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
14 พฤษภาคม 2562 การได้มาซี่งบริษัทย่อยแห่งใหม่
14 พฤษภาคม 2562 แจ้งแต่งตั้งกรรมการอิสระ
13 พฤษภาคม 2562 แจ้งกรรมการลาออก