RSS Feed  Email This Print This 
รายปี : 
ล่าสุดวันที่ หัวข้อข่าว
27 กุมภาพันธ์ 2563 การกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 การจ่ายเงินปันผล และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (BJC - WA 2018 ครั้งที่ 3)
27 กุมภาพันธ์ 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
27 กุมภาพันธ์ 2563 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
27 กุมภาพันธ์ 2563 งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
13 กุมภาพันธ์ 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
29 มกราคม 2563 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 30 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
26 ธันวาคม 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 27 ธันวาคม 2562
25 ธันวาคม 2562 วันหยุดประจำปี 2563
16 ธันวาคม 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
26 พฤศจิกายน 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
12 พฤศจิกายน 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)
12 พฤศจิกายน 2562 แจ้งแต่งตั้งกรรมการ
12 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12 พฤศจิกายน 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12 พฤศจิกายน 2562 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
12 พฤศจิกายน 2562 ขอเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อกรรมการ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
30 ตุลาคม 2562 แจ้งกรรมการลาออก
25 ตุลาคม 2562 หุ้นเพิ่มทุนของ BJC เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ตุลาคม 2562
15 ตุลาคม 2562 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BJC-WA4 BJC-WA5 (F53-5)