Email This Print This 
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556
วันที่
กิจกรรม
26 มกราคม 2559 Thai Corporate Day (Bangkok)
23 กุมภาพันธ์ 2559 ส่งงบการเงินประจำปี 2558
7 มีนาคม 2559 โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2558
21 มีนาคม 2559 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
24 มีนาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2558
26 เมษายน 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
11 พฤษภาคม 2559 ประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 1/2559
26 พฤษภาคม 2559 โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2559
2 มิถุนายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2559
29 มิถุนายน 2559 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
15 สิงหาคม 2559 ประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 2/2559
22 สิงหาคม 2559 โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2559
30 สิงหาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2559
1-2 กันยายน 2559 Thailand Focus
27 ตุลาคม 2559 ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2559
29 พฤศจิกายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2559
BJC Official
Email This Print This 
  • 2559
  • 2558
  • 2557
  • 2556
วันที่
กิจกรรม
26 มกราคม 2559 Thai Corporate Day (Bangkok)
23 กุมภาพันธ์ 2559 ส่งงบการเงินประจำปี 2558
7 มีนาคม 2559 โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4/2558
21 มีนาคม 2559 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
24 มีนาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4/2558
26 เมษายน 2559 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
11 พฤษภาคม 2559 ประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 1/2559
26 พฤษภาคม 2559 โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2559
2 มิถุนายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1/2559
29 มิถุนายน 2559 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559
15 สิงหาคม 2559 ประกาศผลประกอบการ ไตรมาส 2/2559
22 สิงหาคม 2559 โครงการพบปะนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2559
30 สิงหาคม 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2/2559
1-2 กันยายน 2559 Thailand Focus
27 ตุลาคม 2559 ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2559
29 พฤศจิกายน 2559 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2559