Email This Print This 
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก พฤศจิกายน 28, 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 24, 2560


วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27/01/2560 to 09/02/2560)
52.00 52.00 48.25 49.50 54,945,800
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28/12/2559 to 26/01/2560)
50.25 52.00 47.50 52.00 154,565,200
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น