Email This Print This 
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก พฤษภาคม 22, 2560 ถึง สิงหาคม 16, 2560


วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(18/07/2560 to 01/08/2560)
46.75 46.75 45.25 46.00 26,896,000
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19/06/2560 to 17/07/2560)
46.75 48.00 45.00 46.75 101,556,900
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น