Email This Print This 
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก สิงหาคม 28, 2562 ถึง พฤศจิกายน 21, 2562


วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
รายงานสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(25/10/2562 to 07/11/2562)
49.50 50.50 46.50 49.00 52,165,600
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(25/09/2562 to 24/10/2562)
52.50 54.00 49.50 49.75 84,697,100
ข้อมูลย้อนหลังระหว่างวัน
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น