Email This Print This 
สัญลักษณ์ มูลค่า (ล้านบาท) วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ย
BJC145A 1,500 พฤษภาคม 2554 พฤษภาคม 2557 3 3.77% ทุกหกเดือน
BJC165A 1,000 พฤษภาคม 2554 พฤษภาคม 2559 5 3.98% ทุกหกเดือน
BJC157A 1,900 กรกฎาคม 2553 กรกฎาคม 2558 5 3.45% ทุกหกเดือน

 

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559

สัญลักษณ์ มูลค่า (ล้านบาท) วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ย
BJC199A 22,000 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2562 3 2.34% ทุกหกเดือน
BJC219A  9,000 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2564 5 2.69% ทุกหกเดือน
BJC239A 3,000 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2566 7 3.07% ทุกหกเดือน
BJC269A 20,000 7 กันยายน 2559 7 กันยายน 2569 10 3.80% ทุกหกเดือน
Total 54,000          

 

หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2559

สัญลักษณ์ มูลค่า (ล้านบาท) วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ย
BJC206A 17,920 8 ธันวาคม 2559 8 มิถุนายน 2563 3.5 2.71% ทุกหกเดือน
BJC21DA  3,050 8 ธันวาคม 2559 8 ธันวาคม 2564 5 3.06% ทุกหกเดือน
BJC23DA 2,100 8 ธันวาคม 2559 8 ธันวาคม 2566 7 3.77% ทุกหกเดือน
BJC25DA* 1,200 8 ธันวาคม 2559 8 ธันวาคม 2568 9 4.09% ทุกหกเดือน
BJC26DA* 3,730 8 ธันวาคม 2559 8 ธันวาคม 2569 10 4.27% ทุกหกเดือน
Total 28,000          

 

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560

สัญลักษณ์ มูลค่า (ล้านบาท) วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ย
BJC193A 16,200 24 มี.ค. 2560 24 มี.ค. 2562 2 2.55% ทุกหกเดือน
BJC203A 12,000 24 มี.ค. 2560 24 มี.ค. 2563 3 3.00% ทุกหกเดือน
BJC213A 300 24 มี.ค. 2560 24 มี.ค. 2564 4 2.96% ทุกหกเดือน
BJC223A 2,500 24 มี.ค. 2560 24 มี.ค. 2565 5 3.26% ทุกหกเดือน
BJC243A 4,000 24 มี.ค. 2560 24 มี.ค. 2567 7 3.85% ทุกหกเดือน
BJC273A 5,000 24 มี.ค. 2560 24 มี.ค. 2570 10 4.40% ทุกหกเดือน
Total 40,000          

 

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562

สัญลักษณ์ มูลค่า (ล้านบาท) วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ย
BJC223B 3,000 21 มี.ค. 2562 24 มี.ค. 2565 3 2.71% ทุกหกเดือน
BJC233A 5,000 21 มี.ค. 2562 24 มี.ค. 2566 4 3.20% ทุกหกเดือน
BJC273B 3,000 21 มี.ค. 2562 21 มี.ค. 2570 8 3.83% ทุกหกเดือน
BJC293A 5,000 21 มี.ค. 2562 24 มี.ค. 2572 10 4.09% ทุกหกเดือน
Total 16,000          

 

*ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิชำระคืนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจาก (และรวมถึง) วันครบกำหนดรอบปีที่ 5 ของอายุหุ้นกู้ (คือวันที่ 8 ธันวาคม 2564) เป็นต้นไป