Email This Print This 
สัญลักษณ์ มูลค่า (ล้านบาท) วันที่ออก วันครบกำหนด อายุหุ้นกู้ (ปี) อัตราดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ย
BJC145A 1,500 พฤษภาคม 2554 พฤษภาคม 2557 3 3.77% ทุกหกเดือน
BJC165A 1,000 พฤษภาคม 2554 พฤษภาคม 2559 5 3.98% ทุกหกเดือน
BJC157A 1,900 กรกฎาคม 2553 กรกฎาคม 2558 5 3.45% ทุกหกเดือน