Email This Print This 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2563 เป็นปีที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบไม่เพียงแต่สุขภาพอนามัยและการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน แต่ยังส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อที่อ่อนตัวลง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ในปี 2563 มีรายได้รวม 157,708 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.4 และมีกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทรวม 4,001 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 45.0 แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความแข็งแกร่งของโครงข่ายทางธุรกิจตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงศูนย์กระจายสินค้าและระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาค ทำให้บีเจซีสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ทั้งการรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และการแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจที่เกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทยังมุ่งสร้างความเชื่อมั่นและดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งพนักงาน ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงสังคม ให้ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

ในปีที่ผ่านมา กลุ่มบีเจซีได้มีการปรับแผนการดำเนินธุรกิจและการลงทุน รวมถึงพัฒนากระบวนการผลิต การทำงานให้คล่องตัว การควบคุมค่าใช้จ่าย การนำระบบดิจิตัลมาเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง ยังมุ่งสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มธุรกิจค้าปลีก บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ขยายสาขามากกว่า 200 สาขาในหลากหลายรูปแบบร้านค้า การสร้างความเชื่อมโยงร้านค้าปลีกออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อตอบรับต่อการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ที่เกิดขึ้น ในกลุ่มธุรกิจอื่น มีการผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขอนามัย การรักษาและป้องกันโรค รวมถึงการพัฒนาและขยายช่องทางการขายออนไลน์มากขึ้น

ตลอดระยะเวลากว่า 138 ปี กลุ่มบีเจซี ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านมูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี และกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมของหน่วยงานต่างๆ อย่างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมกับศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดให้มีโครงการ "ช้อปได้บุญ” สมทบทุนพัฒนาวัคซีนโควิด-19 เพื่อสนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ให้กับทั้งพนักงานและหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นกลุ่มบริษัท บีเจซี เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจและทุ่มเทอย่างเต็มที่ ทำให้เราสามารถก้าวผ่านความท้าทายที่เกิดขึ้นและสามารถดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทางนโยบาย และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน