Email This Print This 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ภายหลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ปี 2559 อย่างสมบูรณ์ นับเป็นการนำ มาซึ่งโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับทุกภาคธุรกิจที่จะร่วมกันขับ เคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาค ในปี 2559 นี้ นับเป็นอีกปีแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ของเรา ที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตไปพร้อม ๆ กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยเราได้มีการขยายการลงทุน ในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง VCL คือ เวียดนาม กัมพูชา และ สปป.ลาว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียนตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้ นอกจากนั้นเรายังได้ให้การสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก โดยได้เข้าร่วมเป็นอีกหนึ่งภาคีในการร่วมผสานพลังขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจฐานราก ในทุกๆแขนงของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท บีเจซี ทั้งในสายธุรกิจเดิมอย่างกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วที่ได้เดินหน้าลงทุนในการก่อสร้างเตาหลอมแห่งใหม่จะช่วยเพิ่มศักยภาพผนวกกับเพิ่มปริมาณการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และการขยายตัวของสายธุรกิจการค้าปลีก อย่างการเข้าซื้อกิจการ บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ ในประเทศไทย ทำให้ บีเจซี ก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จอย่างเต็มภาคภูมิ จากความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการอย่างครบวงจร ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของบีเจซี ให้การผนึกกำ ลังด้านธุรกิจครั้งนี้ ส่งผลให้เพิ่มศักยภาพในธุรกิจค้าปลีกแข็งแกร่ง และก้าวต่อไปอย่างสง่างาม

ตลอดเวลา 134 ปี กลุ่มบริษัท บีเจซี ยังคงยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น ด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างบุคลากร คุณภาพนำ ไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อีกทั้ง ยังมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทั้งด้านชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการทำงานที่ร่วมใจกันมุ่งสู่สังคมคุณภาพอันเป็นรากฐานของการพัฒนาแบบยั่งยืนข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของกลุ่มบริษัท บีเจซี เป็นอย่างดีและขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและทุ่มเทอย่างเต็มที่ ที่ช่วยผลักดันให้กิจการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทางนโยบาย และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน