Email This Print This 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ

ปี 2558 ที่ผ่านมา นับเป็นปีแห่งการหลอมรวมทางเศรษฐกิจสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Economics Community : AEC) อย่างเป็นทางการ นำมาซึ่งโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับทุกภาคธุรกิจที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย นับเป็นความภาคภูมิใจหนึ่ง ที่บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ของเรา ที่ได้มีการร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคตไปพร้อมๆ กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม โดยเราได้มีการขยายการลงทุน ในกลุ่มประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง VCL คือ เวียดนาม กัมพูชา และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่ความเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียนตามวิสัยทัศน์ที่ได้ตั้งไว้

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นการเจริญเติบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม บีเจซี โดยเฉพาะการพัฒนาของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ นับได้ว่าเราเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีฐานการผลิตใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนาม โดยในส่วนของบริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด ได้มีการสร้าง โรงงานผลิตขวดแก้วแห่งที่ 2 (TMG 2) ขึ้น เมื่อปลายปี 2558 ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และในปี 2558 นี้ เป็นอีกปีที่ท้าทายและภาคภูมิใจอย่างยิ่งในความสำเร็จของการผลิตขวดแก้วมรกตได้สำเร็จได้สำเร็จ ทำให้เราเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์เพียงรายเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตขวดเขียวได้ ประกอบกับการเติบโตที่แข็งแกร่งของยอดขายบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมทั้งในไทยและเวียดนาม ส่งผลให้ตัวเลขผลประกอบการของสายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยังมุ่งเน้นกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานทั้งด้านชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยโรงงานบางพลีได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2558 (Green Factory ระดับ 4) ซึ่งในประเทศไทยมีเพียงไม่กี่รายที่ได้รับรางวัลนี้ และมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบได้รับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของกลุ่ม บีเจซี เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและทุ่มเทอย่างเต็มที่ ช่วยกันทำให้กิจการพัฒนาก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทาง นโยบาย และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันเป็นสำคัญ