Email This Print This 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 นับเป็นอีกปีแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบีเจซีประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยผลประกอบการจากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 172,196 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 4.9 และมีกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทรวม 6,650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 27.6

ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันธุรกิจของบีเจซีมีโรงงานครอบคลุมในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และกัมพูชา รวมถึงมีศูนย์กระจายสินค้าและระบบโลจิสติกส์ที่ครบครันครอบคลุมทั่วภูมิภาค อีกทั้งยังดำเนินธุรกิจค้าปลีกในประเทศเวียดนามและลาว ซึ่งการมีธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ไปจนถึงปลายน้ำ เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้บีเจซียังคงเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่เวทีการค้าระดับโลกในอนาคต

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัทบีเจซีทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งในกลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วที่ได้เดินหน้าลงทุนและขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม การขยายตัวของกลุ่มธุรกิจค้าปลีก บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องกว่า 200 ร้านค้า ทั้งในรูปแบบร้านค้าไฮเปอร์ มาร์เก็ต, ซูเปอร์ มาร์เก็ต, มินิ บิ๊กซี, ร้านขายยาเพรียว และบิ๊กซี ฟู้ดเพลส ซึ่งเป็นแนวคิดร้านค้ารูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกพื้นที่ นอกจากนี้บริษัทเข้าลงทุนใน บริษัท ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อต่อยอดและส่งเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจบีเจซี ทำให้บีเจซีมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการอย่างครบวงจรทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ตลอดระยะเวลา 136 ปี กลุ่มบีเจซี ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมไปถึงด้านศาสนาและวัฒนธรรมมาโดยตลอด เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเหนือไปกว่าความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเคียงคู่สังคมไทย คือ ความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านมูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี และกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมของหน่วยงานต่างๆ ร่วมผสานพลังขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของกลุ่มบริษัท บีเจซี เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ และทุ่มเทอย่างเต็มที่ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทางนโยบาย และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน