Email This Print This 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 นับเป็นอีกปีแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมา กลุ่มบีเจซีประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยรายได้จากการขายและการให้บริการรวมทั้งสิ้น 149,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 19.0 และมีกำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมทั้งสิ้น 5,211 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 57.6

ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในกลุ่มประเทศอาเซียน เรามุ่งเน้นการพัฒนา สร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจไปสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพิ่มขีดความสามารถทั้งทางด้านการค้าและการลงทุนในในกลุ่มประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศเมียนมา ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้เรายังได้ให้การสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ตามแผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมสานพลังประชารัฐเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก โดยได้เข้าร่วมเป็นอีกหนึ่งภาคีในการร่วมผสานพลังขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มบีเจซีในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวของสายธุรกิจค้าปลีก บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในประเทศไทย ส่งผลให้บีเจซีมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการอย่างครบวงจรทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งนี้ในปี 2560 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ได้มีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องกว่า 200 ร้านค้า ทั้งในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต มาร์เก็ต และมินิ บิ๊กซี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกพื้นที่ โดยได้มีการพัฒนาไฮเปอร์มาร์เก็ตในรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน และเราเชื่อมั่นว่าจะทำให้บิ๊กซีมีผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืนสมกับเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกดังวิสัยทัศน์ “ห้างคนไทย หัวใจคือลูกค้า”

ตลอดเวลา 135 ปี กลุ่ม บีเจซี ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และเหนือไปกว่าความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจเคียงคู่สังคมไทย คือ ความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านมูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี และกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมของหน่วยงานต่าง ๆ

ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางการค้า และหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจการของกลุ่ม บีเจซี เป็นอย่างดี และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจ ทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่ ทำให้เราสามารถดำเนินธุรกิจจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน